Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 14 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
THỦ TỤC 14: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 13: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 12: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 11: Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 10: Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 4: Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 9: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa Đã có hiệu lực
THỦ TỤC 8: Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 7: Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, Ban hoặc Trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 6: Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 5: Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa
THỦ TỤC 3: Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Di sản văn hóa