Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thời gian qua phong trào luôn được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều gia đình đã trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần ...