A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020): Tự hào truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo Thái Bình

90 năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh Thái Bình luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, những cán bộ làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo luôn là những chiến sĩ quan trọng trên mặt trận tư tưởng, là những người trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược. Trong thời kỳ mới, những cán bộ tuyên giáo tiếp tục là những người đi trước, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và phát triển; là đội quân chủ lực trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Thái Bình luôn thực hiện “thóc thừa cân, quân vượt mức”, chi viện cao nhất sức người, sức của cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Ảnh tư liệu

Ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Đây là Tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Lịch sử phát triển cách mạng Việt Nam chứng minh, trong suốt chặng đường dài xây dựng, bảo vệ và phát triển của Tổ quốc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có những đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, nhất là trong lĩnh vực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

90 năm qua, cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên giáo tỉnh Thái Bình đã có sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, công tuyên giáo đã góp phần tuyên truyền vận động cách mạng trong quần chúng, phát triển tổ chức, giáo dục lý tưởng cộng sản cho lớp cán bộ của Đảng, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân. Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà đỉnh cao là 2 cuộc biểu tình ở Duyên Hà - Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930. Thực tế đó đã chứng minh, công tác tuyên giáo của Đảng bộ có sức mạnh to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân; đi sâu, bám sát quần chúng để thấu hiểu những nguyện vọng của nhân dân; tập trung tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nhất tề đứng lên theo tiếng gọi của Đảng, động viên, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy và những đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, chỉ trong thời gian ngắn (từ 18 - 23/8/1945), nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh đã vùng dậy giành chính quyền thành công. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Thái Bình cũng chính là thắng lợi của công tác tư tưởng đã truyền bá lý tưởng cộng sản, chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, ước mơ, khát vọng của dân tộc vào trong nhận thức quần chúng trở thành sức mạnh vô địch, thành hiện thực cách mạng.

Chặng đường 15 năm vận động cách mạng (1930 - 1945) để cùng cả nước đi tới thành công Cuộc cách mạng Tháng Tám đã dẫn đến sự ra đời chính quyền công nông, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân chủ. Trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt tay vào xây dựng chế độ mới, xây dựng cuộc sống mới. Sau những ngày sôi động của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, công việc củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng đặt ra rất cấp bách, khẩn trương đối với toàn Đảng và toàn dân ta. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc kháng chiến, kiến quốc, cũng như phong trào cách mạng của tỉnh, từ Phòng thông tin tuyên truyền, Đội tuyên truyền xung phong và Đội văn nghệ. Tháng 7 năm 1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Thái Bình chính thức được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp uỷ trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 6/1952, Hội nghị Tuyên huấn toàn tỉnh được tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Tuyên - Văn - Giáo - Huấn; sau đó lại đổi thành Ban Tuyên huấn.

Với những nỗ lực và quyết tâm cao, công tác tuyên giáo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung cho nhiệm vụ chống càn, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong những năm chống Mỹ, cứu nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước. Ở thời kỳ này, công tác tuyên giáo đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, tập hợp lực lượng, phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược... Hàng loạt các phong trào được thực hiện tốt ở Thái Bình như: “hậu phương thi đua với tiền tuyến”, phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, “ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”… đã động viên, huy động cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, làm nên quê hương năm tấn đầu tiên của miền Bắc; góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau khi đất nước thống nhất, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiện toàn bộ máy tuyên huấn, thành lập ban tuyên huấn cơ sở. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương. Để tăng cường hơn nữa công tác Đảng, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày 28-5-1987, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình có quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng vào Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy với tên gọi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Từ đó đến nay, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về tổ chức bộ máy lúc này Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 5 phòng (Phòng tuyên truyền; Phòng Huấn học; Phòng Khoa giáo; Phòng Lịch sử Đảng) và Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo - thành lập năm 1989.

Trước những biến động to lớn và phức tạp trên thế giới, trong nước cũng như ở địa phương trong những năm 1990, ngành Tuyên giáo đã kịp thời định hướng, xác định những nguyên tắc, quan điểm để phân tích đúng bản chất của sự kiện, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định nền tảng tư tưởng, những vấn đề có tính nguyên tắc về tư tưởng chính trị của Đảng, về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Công tác Tuyên giáo của tỉnh đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao trình độ lí luận và nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, mơ hồ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực tự cường; truyền thống nhân đạo, nhân văn được phát huy; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng được bảo tồn và phát huy, tạo nên bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Những năm qua, Ngành tuyên giáo Thái Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, với tinh thần chủ động, sáng tạo, ngành tuyên giáo Thái Bình đã tích cực tham mưu, triển khai toàn diện công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn ngành đã thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tư tưởng ngay từ cơ sở. Đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan xác minh, xử lý và có thông tin phản hồi, giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân. Nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, giải quyết xử lý sai phạm xây dựng, đình công, lãn công của công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp được ngành tuyên giáo kịp thời nắm tình hình và tham mưu giải pháp ổn định tư tưởng, dư luận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.   

Công tác tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai nền nếp từ tỉnh đến cơ sở, có sự đổi mới cả ở bề rộng và chiều sâu, nội dung và hình thức. Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, nhất là cách thức nhận diện, đấu tranh với những thông tin xấu độc, những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các đối tượng cơ hội chính trị, thế lực phản động.

 Việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận vào thực tiễn địa phương, đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng và của cấp ủy địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới và giữ gìn, phát triển nền văn hóa của tỉnh; bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương, đơn vị được tăng cường. Nhiều công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các địa phương, đơn vị có giá trị được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản đã góp phần quan trọng vào việc tổng kết quá trình ra đời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào cách mạng của đảng bộ qua các thời kỳ; khẳng định những cống hiến, hy sinh to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước, tô thắm thêm những mốc son lịch sử của đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy, tiếp tục được đổi mới về cách thức tổ chức phương pháp truyền đạt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh được đổi mới nội dung, chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các đơn vị.

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) của tỉnh, huyện, Ban tuyên giáo đã phối hợp với các ngành thành viên tham mưu triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức đội ngũ đấu tranh, phản bác; chủ động nắm diễn biến tình hình tư tưởng, xu hướng sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ, tình hình hoạt động của của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phát hiện những vấn đề nhạy cảm để định hướng hoặc chấn chỉnh kịp thời.

Nhằm đưa truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình trở thành nguồn lực tinh thần, sức mạnh nội sinh quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 30-01-2019 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban tuyên giáo các cấp thường xuyên phối hợp với ngành văn hóa chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

 Quán triệt sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hằng năm của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa các nội dung chuyên đề hằng năm sát với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị số 05, từ năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, sưu tầm, biên soạn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các ngành, các giới; đồng thời triển khai và hoàn thành nghiên cứu 02 đề tài khoa học về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[2]. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên lĩnh vực khoa giáo, ban tuyên giáo các cấp đã phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách trên lĩnh vực khoa giáo. Nhiều nội dung quan trọng được các ngành, đơn vị trong khối tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học - công nghệ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; giải quyết việc làm, dạy nghề cho người lao động; thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công; phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện các lĩnh vực của ngành, những năm qua, các cấp ủy cũng chú trọng củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Về tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp, năm 2009 thực hiện Quy định 222-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; theo đó cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo có sự thay đổi, với 6 phòng và tương đương, gồm: Phòng Lý luận chính trị-Lịch sử Đảng (sáp nhập Phòng Lịch sử Đảng với phòng Huấn học); Phòng Tuyên truyền (năm 2014 đổi tên thành Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản); Phòng Văn hóa - Văn nghệ; Phòng Khoa giáo; Văn phòng và Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, tuyên huấn, tuyên giáo các ngành, đoàn thể trong tỉnh có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác, được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực, sở trường, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc. Nhiều cán bộ ngành tuyên giáo được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động nền nếp, hiệu quả; kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp; nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tình hình dư luận xã hội. Từ đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại các địa phương. Hiện nay, báo cáo viên cấp tỉnh có 27 đồng chí, cấp huyện có 163 đồng chí và cấp xã, phường, thị trấn có 260 đồng chí. Các báo cáo viên cấp tỉnh, huyện trình độ chuyên môn từ cử nhân đến tiến sĩ, báo cáo viên cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh có 33 đồng chí, cấp huyện có 161 đồng chí, đa số là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện.  

Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua với biết bao khó khăn và thử thách, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ không ngừng phát triển và trưởng thành, hoà mình vào phong trào quần chúng, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận Tư tưởng - Văn hoá của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Những kết quả đạt được trên lĩnh vực Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những đóng góp to lớn, xứng đáng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành tuyên giáo Thái Bình nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng đã nhiều lần được Trung ương, tỉnh, các bộ, ngành, khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2008; Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2001; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2008; Bằng khen của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương năm 2001, 2004; Bằng khen của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2002; Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2010; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2010; Bằng khen, Cờ của UBND tỉnh năm 2004, 2006, 2017… và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thái Bình đổi mới và phát triển

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo Thái Bình ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.920
Hôm qua : 3.797
Tháng 10 : 6.717
Năm 2023 : 2.055.738