A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Hướng dẫn số 04/HD-SVHTTDL về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Công văn số 1850/BVHTTDL-GĐ ngày 27/5/52022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Để các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp, các cá nhân và tập thể có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện như sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG, ĐĂNG KÝ, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

1. Tổ chức phát động, đăng ký triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét, khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương (năm 2022, thời gian đăng ký hoàn thành trong tháng 8/2022).

2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình các cấp chủ trì tổ chức phát động, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí; các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan và người dân tại địa bàn có trách nhiệm phối hợp, triển khai, thực hiện.

3. Tiến trình thực hiện đăng ký.

3.1. Hình thức: Tổ chức phát động, hội nghị, họp nhân dân hoặc hình thức khác phù hợp nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo mẫu phiếu (gửi kèm hướng dẫn này).

3.2. Cách đăng ký, cách ghi mẫu phiếu đăng ký:

3.2.1. Đối với mẫu phiếu số 01a (dành cho hộ gia đình lần đầu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình).

 - Hộ gia đình tham gia đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhận mẫu phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình từ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Hộ gia đình: Phần này ghi rõ họ và tên người đại diện cho hộ gia đình đăng ký tham gia Bộ tiêu chí.

- Địa chỉ: Ghi rõ (thôn, tổ), (xã, phường, thị trấn), (huyện, thành phố), tỉnh.

- Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình: Có 5 tiêu chí ứng xử từ 01 đến 05, tương đương với 05 tiêu chí mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022.

+ Tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ (các hộ gia đình tham gia đều có thể đăng ký thực hiện tiêu chí này).

+ Đối với các tiêu chí: (2), (3), (4), (5) trong hộ gia đình đang tồn tại mối quan hệ nào thì đăng ký thực hiện các tiêu chí ứng xử ở mối quan hệ đó, nếu trong gia đình không tồn tại mối quan hệ đó thì không đăng ký thực hiện. Ví dụ: Gia đình không có con (không đăng ký tiêu chí 3 và 4) Gia đình không có vợ hoặc chồng (không đăng ký tiêu chí 2) Gia đình có 01 con hoặc không có con (không đăng ký tiêu chí 5)

+ Gia đình đăng ký thực hiện tiêu chí nào thì đánh dấu (x) vào cột đăng ký bên cạnh trong phiếu đăng ký.

+ Sau khi các hộ gia đình đã điền đẩy đủ thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, người đại diện hộ gia đình và đại diện khu dân cư nơi gia đình đang sinh sống ký, ghi rõ họ tên vào cuối mẫu phiếu.

3.2.2. Đối với mẫu phiếu số 01b (dành cho hộ gia đình tự đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí và đăng ký thực hiện trong những năm tiếp theo).

- Hộ gia đình tự đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và đăng ký thực hiện trong những năm tiếp theo nhận mẫu phiếu từ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. - Hộ gia đình; địa chỉ (Ghi như hướng dẫn tại mẫu số 01a đã nêu trên)

- Tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình: Hộ gia đình khi đăng ký tham gia thực hiện tiêu chí nào tại mẫu số 1a, sau thời gian thực hiện đánh giá đúng tiêu chí đó tại mẫu số 1b. Nếu gia đình nhận thấy nội dung mình đăng ký thực hiện đạt yêu cầu thì đánh dấu (x) vào mục “có”, nếu thấy thực hiện chưa đạt yêu cầu thì đánh dấu (x) vào mục “không”

- Hộ gia đình tiếp tục đăng ký Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm tiếp theo ... thì ghi rõ năm vào phiếu 1b Ví dụ: Hộ gia đình tiếp tục đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí năm 2023.

- Đại diện hộ gia đình, đại diện khu dân cư nơi gia đình đang sinh sống ký và ghi rõ họ tên vào mẫu phiếu 1b. 3.2.3. Đối với mẫu phiếu số 02, 03, 04, 05 

- Mẫu số 02 dành cho Trưởng khu dân cư tổng hợp.

 - Mẫu phiếu số 03 dành cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp.

 - Mẫu phiếu số 04 dành cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tổng hợp. 

- Mẫu phiếu số 05 dành cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp. Các mẫu phiếu và hướng dẫn cách ghi, cách tổng hợp (có tại phụ lục 2, gửi kèm hướng dẫn này). 

Căn cứ vào các nội dung mẫu phiếu yêu cầu, các cơ quan nêu trên có trách nhiệm hoàn thành các thông tin và số liệu trong biểu mẫu theo đúng yêu cầu quy định.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Ủy ban nhân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quản lý về Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trước ngày 5/12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quản lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12 hàng năm.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12 hằng năm.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/12 hàng năm. (Mẫu đề cương báo cáo tình hình triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được gửi kèm hướng dẫn này)

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện./.


Tác giả: Phan Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.373
Hôm qua : 13.590
Tháng 02 : 217.072
Năm 2024 : 364.049