A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức phong trào thi đua năm 2022 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình

Phát huy truyền thống của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tạo khí thế sôi nổi, nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”.

Với mục đích hướng các phong trào thi đua vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực hướng tới xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững. Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới. 

Để thi đua thực sự là động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, là cơ sở để thực hiện công tác khen thưởng; các Phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố quyết tâm phấn đấu thi đua với các nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của cả nước và của tỉnh. Hướng các phong trào thi đua của ngành vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thi đua cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, phong cách quản lý nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo với mục tiêu phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân.

2. Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác quản lý, tham mưu và các hoạt động sự nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương theo hướng chủ động, trách nhiệm, xây dựng.

3. Nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ, trí thức. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

4. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật tới các vùng khó khăn, vùng ven biển; xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Phát triển sâu rộng văn hóa đọc trong cán bộ và nhân dân.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Hướng các hoạt động văn hóa, thể thao về cơ sở.

 6. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách về lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

7. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

 8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2022 của ngành.

9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị trong ngành. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập 3 thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ; 100% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% trở lên đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các nghệ sỹ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên và người lao động đoàn kết, thống nhất, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, văn minh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ đề ra, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, đưa sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh nhà phát triển hiệu quả, bền vững./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Ngô Hoàn
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.038
Hôm qua : 14.139
Tháng 02 : 186.782
Năm 2024 : 333.759