A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 6, SỐ 16 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI BÌNH

Xây dựng nông thôn mới là một Chương trình mục tiêu Quốc gia có ý nghĩa chiến lược và đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, trong đó phát triển văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm qua, kể từ năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương VII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Thái Bình đã bắt tay triển khai xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết ra đời trong hoàn cảnh các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đất nước ta đòi hỏi có sự thay đổi bứt phá, đó là phải đưa nền nông nghiệp của nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

00569 18.jpg

Với Thái Bình, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội không những của tỉnh Thái Bình mà còn là vấn đề quan tâm của Đảng và Nhà nước, bởi vì Thái Bình là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp, là vựa lúa của đồng bằng sông Hồng. Xác định được ý nghĩa này, ngay sau khi Đại hội tỉnh Đảng bộ Khóa XVIII thành công, tỉnh Thái Bình đã khẩn trương ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu đến năm 2013 toàn tỉnh có 8 xã về đích. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, cùng với những cách làm sáng tạo, chủ động, với quan điểm chỉ đạo “lấy dân làm gốc”, mọi vấn đề phải để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhà nước định hướng và hỗ hợ. Vì vậy, đến hết năm 2013 toàn tỉnh đã có 14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 6 xã so với kế hoạch ban đầu.

 

Trong quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới, việc phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí bao quát khá toàn diện các vấn đề cơ bản ở nông thôn hiện nay là một vấn đề khó khăn. Để vừa đạt được mục tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng của 19 tiêu chí cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Đối với linh vực văn hóa, trong 19 tiêu chí, có 02 tiêu chí mà Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tham mưu, chỉ đạo đó là tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 – Văn hóa (có thể hiểu là tiêu chí xây dựng thiết chế văn hóa và tiêu chí về phong trào văn hóa). Tiêu chí số 6 bao gồm xây dựng nhà văn hóa xã, khu thể thao xã, nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn. Tiêu chí số 16 về Văn hóa là triển khai xây dựng phong trào thôn, làng văn hóa. Trong quá trình triển khai 02  tiêu chí này, nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo như huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương.

 

Qua đi kiểm tra thực tế ở các huyện, trong 19 tiêu chí thì phần nhiều các xã chưa đạt 2 tiêu chí về văn hóa. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đạt không cao. Đối với tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, nguyên nhân chủ yếu là các xã thiếu kinh phí đầu tư xây dựng, thực tế cho thấy kinh phí đầu tư cho việc xây dựng các thiết chí văn hóa, thể thao rất lớn (khoảng 800 triệu cho 01 nhà văn hóa thôn, 3 tỷ đồng cho 01 nhà văn hóa xã), đặc biệt là những xã khó khăn, không có nguồn lực đối ứng, nguồn thu và nguồn huy động ngân sách xã rất hạn hẹp, chủ yếu trông chờ hỗ trợ từ cấp trên; tiếp theo là quỹ đất quy hoạch dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh không đạt yêu cầu về diện tích, quy mô. Đối với tiêu chí số 16 – Văn hóa, qua kiểm tra chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân chủ yếu các thôn, làng không đạt được danh hiệu “Thôn văn hóa” là do tỷ lệ sinh con thứ 3 cao, tội phạm xã hội có biểu hiện gia tăng, có nơi lại xảy ra án hình sự, khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ…

 

Trong hai tiêu chí, đối với tiêu chí số 6, nếu các xã có nguồn lực tài chính thì việc hoàn thành tiêu chí này không khó. Nhưng tiêu chí số 16 thì lại không hẳn như vậy, xây dựng phong trào thôn, làng văn hóa không phải là cứ bỏ tiền ra là có ngay danh hiệu, nhìn thấy kết quả ngay. Tiêu chí này cần phải có thời gian, duy trì tính bền vững, cấp ủy, chính quyền và người dân phải có ý thức đoàn kết, trách nhiệm cá nhân và ý thức cộng đồng để xây dựng thôn, làng văn hóa. Như trên đã nói, có ý kiến cho rằng, ở địa phương tuy đã làm tốt công tác dân số nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn tăng đều hằng năm, công tác an ninh trật tự đã được quan tâm nhưng số người nghiện ma túy vẫn không hề giảm và vì vậy nhiều năm liền không đạt được thôn, làng văn hóa. Hiểu như thế là chưa đúng, chưa đầy đủ. Thực tế cho thấy qua nhiều năm có nhiều xã có 100% thôn(làng) đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” liên tục qua các năm, có thôn đạt “Thôn văn hóa” từ 9 đến 10 năm liên tục, phong trào văn hóa phát triển mạnh, là lá cờ đầu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, của tỉnh ( VD: thôn An Lập – Tân Lễ, Hưng Hà, thôn Nghĩa Chử - Thụy Duyên, Thái Thụy…) Vậy nguyên nhân do đâu ? Theo chúng tôi, có một nguyên nhân của mọi nguyên nhân đó là sự nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác văn hóa chưa sâu sát. Đi khảo sát thực tế cơ sở cho thấy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số xã về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội chưa đầy đủ, chưa hài hòa. Một số địa phương chỉ tập trung, coi trọng chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đến công tác văn hóa xã hội, chưa thấy rõ được tầm quan trọng của đời sống văn hóa tinh thần trong phát triển kinh tế. Qua đi dự họp thực tế nhiều lần ở một số chi bộ thôn, trong các vấn đề cần bàn để chi bộ ra nghị quyết không thấy có nội dung nào liên quan đến công tác văn hóa, đây là một sự thiếu sót lớn, trách nhiệm thuộc về cấp ủy. Trong khi đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII. Hơn nữa, đối với công tác văn hóa, Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII  của Đảng đã chỉ rõ “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Trong Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng nông thôn mới thì mục tiêu chung trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới được xác định là: “ Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước đã có quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng: xây dựng nông thôn mới là phát triển toàn diện, cân đối, hài hòa tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quan tâm phát triển kinh tế mà lơ là đối với các vấn đề văn hóa xã hội, chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà ít quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân là sai lầm, đi ngược với sự lãnh đạo của Đảng, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Thực tế cho thấy, nếu địa phương nào mà người đứng đầu cấp cơ sở dành thời gian để quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác văn hóa thì sự nghiệp văn hóa, thể thao nói chung và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nói riêng phát triển rất mạnh, sôi nổi, tạo được khí thế phấn khởi trong nhân dân hăng say lao động sản xuất, kinh tế phát triển, tệ nạn xã hội bị đẩy lùi, an ninh chính trị được giữ vững; làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa chính là bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm con người tạo nên sức mạnh tổng hợp để đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, nếu người lãnh đạo ít quan tâm tới công tác xây dựng đời sống văn hóa, đời sống tinh thần thì không có phong trào văn hóa, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở địa phương triển khai rất khó khăn.

 

Như vậy, để nâng cao chất lượng và số lượng các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, ngoài các yếu tố vật chất thì vai trò của người đứng đầu hay nói khác đi vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa then chốt, quyết định sự thành công, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: BBTSVHTTDL
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.367
Hôm qua : 1.501
Tháng 01 : 26.768
Năm 2022 : 26.768