A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Thái Bình – Góp phần bồi đắp thêm truyền thống văn hóa quê hương.

Qua 20 năm triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận và tự giác thực hiện, ngày càng phát triển sâu rộng và khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Những thành tựu đạt được sau 20 năm thực hiện Phong trào là “cái gốc” vững chắc góp phần bồi đắp thêm truyền thống văn hóa của quê hương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Bình.

Thái Bình - mảnh đất “ địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ Bắc Bộ, có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa lâu đời, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo. Đã bao đời nay, dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng người dân Thái Bình vẫn duy trì và vun đắp cho gia đình, cho cộng đồng một đời sống văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc.

Cùng với việc phát huy những truyền thống, những phẩm chất tốt đẹp, nhiều thập kỷ qua, việc giáo dục để hình thành những phẩm chất của con người mới được coi là nhiệm vụ thường xuyên. Nếp sống tập thể “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” được xem trọng, góp phần tạo nên một thế hệ người Thái Bình mới có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng và nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.

Bản sắc, nếp sống văn hóa của miền quê lúa luôn được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ là cầu nối và động lực để nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh. Đây chính là nền tảng để Thái Bình phát huy thế mạnh cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phong trào văn hóa, văn nghệ từ nhiều năm nay đã trở thành một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Kể từ khi Trung ương khởi xướng và phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2000, với 05 nội dung và 07 phong trào cụ thể. Để trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào này, Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, với các thành viên gồm các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, trong đó, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên thường trực của Ban Chỉ đạo. Nhìn lại quá trình triển khai, thực hiện Phong trào trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện trên lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần duy trì, giữ gìn những phong tục tập quán tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm và góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều xã, phường, thị trấn đã xem đây là việc làm thiết thực nên tiếp tục lồng ghép các cuộc vận động với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; từng bước loại dần các yếu tố lạc hậu, hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến ngày càng nhiều.

Thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thưởng thức, sáng tạo văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Hai thập kỷ qua, Thái Bình đã có nhiều thay đổi, kinh tế, văn hóa, xã hội đã có những bước chuyển biến đáng tự hào. Những thành tựu đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang góp phần thắp sáng thêm truyền thống văn hóa của quê hương. Nếu như năm 2000, toàn tỉnh chỉ có 247446/488059 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá (bằng 50,7%), đến năm 2005 đạt 62,4%; năm 2010 đạt 75,6%; năm 2015 toàn tỉnh 80,1% đến năm 2019 toàn tỉnh 90,3 %; năm 2020, toàn tỉnh có 594.540/573.240 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 96,4 %). Như vậy, so với năm 2001 đến năm 2019, tỷ lệ các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đã tăng lên 39,6 %. Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa khẳng định chất lượng và chiều sâu của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2000 toàn tỉnh có 20,3% thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa, đến năm 2019 có 93,1% thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa. Năm 2020, toàn tỉnh có 1.810/1.814 thôn, tổ dân phố, khu phố đăng ký đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa (tỷ lệ 99,8%). Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng đạt được những kết quả nổi bật,các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh phát động và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Năm 2000, toàn tỉnh có 35/590 (tỷ lệ 5,9%); năm 2005 có 205/610 (tỷ lệ 33,6%); năm 2010, có 436/790 (tỷ lệ 55,2%);  năm 2019 toàn tỉnh có 878/1.203 số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 73%), so với năm 2000 tăng 67,1%, đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.148/1.506 số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 76,2%).

Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng bảo tồn và phát huy.

Một trong những điểm sáng nữa trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là sự bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nếu như năm 2000 chúng ta chưa có di sản nào được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thì đến năm 2020 đã có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 115 di tích quốc gia, 565 di tích cấp tỉnh; 01 bảo vật Quốc gia (cỗ ngai thờ thời Lê); 493 lễ hội, trong đó có 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài việc huy động các nguồn lực xã hội vào công tác đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa là việc tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, xây dựng các tư liệu địa chí đã tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong hoàn cảnh mới của Thái Bình.

Mục tiêu trong Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân” đã chỉ rõ: “Giáo dục, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm bảo tồn và làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh nội sinh to lớn, thành niềm tự hào, hành trang và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương Thái Bình”. Để hoàn thành tốt mục tiêu này, ngoài 5 nhóm giải pháp được Nghị quyết nêu ra, rất cần có sự chung tay vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định cụ thể về việc thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa; các hương ước, quy ước thôn làng, dòng họ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương. Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch ở mỗi địa phương để bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng. 

Thái Bình đổi mới và phát triển

Những thành tựu Thái Bình đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là minh chứng phản ánh rõ nét nhất nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Cách triển khai bài bản, bền bỉ, linh hoạt, mang tính đặc thù của địa phương là “cái gốc” vững chắc cho việc xây dựng, bồi đắp, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương./.


Tác giả: BBT
Nguồn:sovhttdl.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.097
Hôm qua : 22.067
Tháng 08 : 406.601
Năm 2022 : 4.178.938